Astropozorovanie

Aktualizácia

Pozorovanie

Atlas oblohy

Sprievodca

Autor

Odkazy

Návštevná kniha

 

Články
 

Porovnanie výkonu filtrov na niektorých známych hmlovinách

Pôvodný článok napísal David W. Knisely, preložené so súhlasom. Jedná sa o druhú verziu, ktorá oproti predošlej obsahuje o deväť objektov viac. V dôsledku toho sa i nepatrne zmenilo celkové bodovanie.

Článok je prehľadným súhrnom vizuálneho pozorovania hmlovín, porovnávajúci výkony jednotlivých hmlovinových filtrov, určených práve na tieto objekty. Použitým prístrojom bol 250 mm Newton f/5.6 a zväčšenia 59x, 70x a 141x, ako aj niekoľko pozorovaní voľným okom iba pridržaním filtra rukou za okom (Rozeta, Severná Amerika, Kalifornia a Barnardov oblúk). Použitými filtrami boli Deep-sky, UHC, O-III a H-Beta od Lumiconu, obyčajne všetky upevnené na upravenom adaptéri pre filtre od Lumiconu. Ten zabezpečil rýchle porovnanie jednotlivých filtrov a tak i vyhnutie sa niektorým problémom pri posudzovaní ich výkonu, zapríčinených najmä dlhým časom potrebným na výmenu filtrov. Pozorovanie bolo vykonané z tmavého pozorovacieho miesta (vizuálna hraničná magnitúda voľným okom 6,5-7). Na detailný popis objektov sa pozrite do niektorej z pozorovacích príručiek. Boli použité dve metódy na hodnotenie výkonu filtrov.

Čo sa týka prvej metódy, každému filtru bol priradený bod v hodnote 0-5 za každý odpozorovaný objekt do celkového hodnotenia výkonnosti. Napríklad O-III (4) znamená, že filter O-III poskytol výrazné zlepšenie pohľadu oproti pohľadu bez filtra a konkrétny pozorovaný objekt mu prispel štyrmi bodmi do jeho celkového bodovania. Pri posudzovaní akou mierou filter zlepšil pohľad, sa kládol dôraz najmä na celkovú plošnú jasnosť, rozlohu hmloviny a kontrast jej detailov. Ale pretože tento posudok obsahuje osobné preferencie pozorovateľa, výsledky môžu byť trochu subjektívne (i z dlhodobého hľadiska). Rôzni pozorovatelia môžu mať trochu iné hodnotenie výkonu použitých filtrov na konkrétne objekty, preto malé rozdiely v konečných záveroch treba očakávať. Predsa však, priemerné hodnotenie poskytuje rozumnú predstavu o celkovej výkonnosti filtrov.UHC filtre

 Legenda počtu bodov (za jeden objekt)

(5): Veľmi výrazné zlepšenie oproti pohľadu bez filtra

(4): Výrazné zlepšenie oproti pohľadu bez filtra

(3): Určité zlepšenie oproti pohľadu bez filtra

(2): Malé zlepšenie oproti pohľadu bez filtra

(1): Žiadne alebo slabšie než bez filtra

(0): Oveľa horšie než bez filtra (objekt na hranici viditeľnosti alebo neviditeľný)

 Celkové bodovanie prezretých hmlovín (90 objektov k 7. 11. 2002)

Filter Počet bodov  Priemerné hodnotenie
UHC 316 bodov 3,51
O-III 290 bodov 3,22
Deep-sky 197 bodov 2,19
H-Beta 127 bodov 1,41

Druhá metóda je trochu subjektívnejším doporučením najlepšieho filtra použiteľného na daný objekt, založená hlavne na osobnom posúdení jeho výkonu, čím je viac vecou názoru a osobného vkusu. Na vytvorení si názoru, ktorý filter je vhodný na daný objekt zavážili také skutočnosti ako jasnosť hmloviny a jej celková rozloha, kontrast detailov a celkový pohľad vôbec. Iní pozorovatelia majú určite trochu iný pohľad na odporúčanie pre konkrétne objekty, ktoré boli odpozorované a sú tu uvedené. Ak bol nejaký objekt najlepšie vidieť použitím dvoch filtrov (skoro rovnaký výkon alebo použiteľnosť), oba filtre dostali odporučenie na daný objekt. Pričom ten, ktorý prinášal nepatrne lepší celkový pohľad je v odporučení na prvom mieste a druhý filter je oddelený lomítkom za ním.

Prehľad odporučenia filtrov

UHC - najlepší na 36 hmlovín, druhý "tesne" najlepší na 46 hmlovín. Celkový počet odporúčaní pre UHC: 82 objektov.

O-III - najlepší na 36 hmlovín (skreslené zahrnutím niekoľkých planetárnych hmlovín), druhý "tesne" najlepší na 21 hmlovín. Neodporúča sa na 7 hmlovín. Celkový počet odporúčaní pre O-III: 57 objektov.

Deep-sky - najlepší na 7 hmlovín, druhý najlepší na 2 hmloviny. Poskytol prinajmenšom nepatrné zlepšenie pohľadu na všetkých odpozorovaných hmlovinách. Celkový počet odporúčaní pre Deep-sky: 9 objektov.

H-Beta - najlepší na 13 hmlovín, druhý najlepší na 2 hmloviny. Neodporúča sa na 39 hmlovín! Celkový počet odporúčaní pre H-Beta: 15 objektov.

Všeobecné znaky vo výsledkoch

Do tejto chvíle (poznámka: 90 odpozorovaných objektov k 7. 11. 2002), až na pár dôležitých výnimiek, čísla ukazujú, že UHC a O-III filtre sú voľbou pre pozorovanie väčšiny hmlovín. Ak by sa mal obstarať iba jeden filter, opierajúc sa do určitej miery o všeobecné odporučenie, mal by to byť UHC. K výkonnostným charakteristikám, UHC filter má tendenciu odhaliť trochu väčšiu a/alebo jasnejšiu oblasť mnohých emisných hmlovín než dokáže O-III filter, zatiaľ čo ten často prinesie trochu viac kontrastu a tmavých detailov na danom objekte. O-III filter má tiež tendenciu byť trochu lepší na malé "blikajúce" planetárne hmloviny oproti UHC filtru, zatiaľ čo H-Beta pohľad na mnohé planetárky pokazí. Zahrnutie niekoľkých planetárnych hmlovín mohlo trochu skresliť body pre O-III filter, pretože vo všeobecnosti je obyčajne trochu lepší na tieto objekty. H-Beta má tendenciu byť oveľa užitočnejší na väčší počet "hraničných objektov" (asi 16,7% z 90 prezretých objektov) než UHC alebo O-III filter. Tento ich malý pomer môže byť prinajmenšom z časti v dôsledku toho, že väčšina tzv. H-Beta objektov sú veľmi slabými hmlovinami, obyčajne sa nachádzajúcimi blízko alebo za vizuálnym limitom 250 mm ďalekohľadu. Deep-sky filter takmer vždy zabezpečil prinajmenšom malé zvýšenie kontrastu na skoro každom odpozorovanom objekte (zvlášť ak bol prítomný opar v atmosfére), ale zriedka poskytol naozaj pozoruhodné zlepšenie pohľadu. Napriek tomu, pre kombinovanú emisnú a reflexnú hmlovinu je filtrom správneho výberu.

Výsledky porovnania výkonu filtrov na konkrétnych objektoch

Každý objekt v zozname je uvedený s popismi pozorovaní pomocou rôznych filtrov. Každý filter má priradený určitý počet bodov (0, 1, 2, 3, 4, 5) a nakoniec nasleduje celkové odporučenie filtra pre daný objekt. V časti ODPORUČENIE znak "/" medzi dvomi filtrami poukazuje na to, že oba filtre sú úspešne použiteľné na daný objekt, ale ten na ľavej strane od lomítka je o niečo lepšou voľbou. Napríklad "UHC/O-III" znamená, že UHC filter je o niečo celkovo lepší, ale O-III filter je takisto dobre použiteľný.

Messierové objekty

Objekty z NGC

Ostatné objekty

© 2003-2006