The Moon isn’t a boring grey rock…

mesiac3112017_l3_ap865

EN: Who could’ve guessed the Moon is actually a very interesting and colorful place? Our eyes aren’t very sensitive to subtle differences in color, but where our eyes leave, cameras come in. Using even an amateur camera, one can see the beauty of the Lunar surface. Once the saturation is boosted, many beautiful color spots pop up, telling us about the actual chemical composition of the surface and the differences between different regions.
SK: Kto by tušil že Mesiac je tak zaujímavé a pestrofarebné miesto? Naše oči síce nie sú veľmi citlivé na jemné farebné rozdiely, tam kde sú ale naše oči nepoužiteľné kamery vynikajú. I s použitím lacného amatérskeho fotoaparátu môžeme pozorovať krásy mesačného povrchu. Po zvýšení saturácie vynikne mnoho prekrásnych farebných oblastí, pričom nám farby hovoria o chemickom zložení jeho povrchu a rozdielov medzi rôznymi regiónmi.

3rd Nov. 2017, C9.25 XLT, Canon EOS 6D

Author: Matúš Motlo

I'm an amateur astronomer from AKJB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*